Voer het praktijkgesprek

Organiseer het gesprek tussen de school, zorgaanbieder en ouders, waarin wordt verkend en afgesproken hoe het initiatief in de dagdagelijkse praktijk gaat opereren. Dit is de fase waarin initiatiefnemers en samenwerkingspartners concreet met elkaar afspreken wie welke praktische stappen gaat zetten. Belangrijke agendapunten voor dit gesprek zijn in ieder geval:

  1. Inhoud: Wat zijn leidende principes en belangrijke doelstellingen voor de integratie van leerlingen uit het initiatief en de reguliere school?
  2. Organisatie: Hoe geven we op dagelijkse basis invulling aan de principes en doelstellingen? Wat vraagt dat voor programma? Waar zitten de gezamenlijke momenten met de reguliere leerlingen en hoe worden deze momenten ingevuld?

Denk hierbij ook welke afspraken er worden gemaakt over de organisatie van ondersteuning tijdens de schoolvakanties

  1. Personeel: Welke expertise is nodig, hoe betrekken we deze intern/extern en hoe integreren we dit binnen het bestaande team? Hoe werken teamleden met verschillende opdrachten en expertises samen? Hoe organiseren we HRM?
  2. Financieel: Hoe vertalen bestuurlijk-financiele afspraken zich naar de praktijk en is financiering dekkend voor datgene wat nodig is in de praktijk? Hoe combineren we op een verstandige manier onderwijsbudgetten (beheerd door scholen en besturen) en zorgbudgetten (aangevraagd en -meestal- beheerd door ouders). Veel bestaande initiatieven hebben geworsteld met de financiering vanuit zowel de zorg als vanuit onderwijs. Het concept dat kinderen met een beperking in een reguliere school onderwijs en zorg ontvangen is nog weinig bekend en nog geen vast onderdeel geworden van de financieringsystemen. Wettelijk bestaan er echter geen belemmeringen om het goed te financieren.
  3. Evaluatie: Hoe krijgen en houden we op continue basis zicht op wat er gebeurt in de praktijk? Hoe gebruiken we die informatie om het initiatief te evalueren, zowel op praktisch niveau (doen we nog steeds wat we moeten doen?) als op bestuurlijk- en beleidsniveau (draagt het initiatief bij aan onze bredere ambities)? Goede evaluatie maakt het daarnaast eenvoudiger om verworven kennis en inzicht te delen met anderen.
Nine year boy enjoying a walk in a sunny park using walking frame

Schoolvakanties

Zodra leerlingen staan ingeschreven op een school, hebben zij ook te maken met de schoolvakanties. De meeste scholen zijn twaalf weken per jaar gesloten. Ouders van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte die hun kind op een reguliere school willen inschrijven zullen hier rekening mee moeten houden. Zij zullen gedurende deze twaalf weken een andere opvangmogelijkheid voor hun kind zullen moeten vinden, of hierover afspraken moeten maken met de school. In bestaande Samen naar school-initiatieven biedt de stichting die zorg levert in de school, ook zorg buiten de schoolvakanties. Samenwerking met reguliere buitenschoolse opvang is natuurlijk ook mogelijk.