Begin met een beeld op hoofdlijnen

Elk initiatief begint met een goed idee. Misschien is dit idee van jezelf, misschien signaleer je de voornemens bij anderen. Ga eerst eens in gesprek met andere mensen die je ideaal mogelijk ondersteunen. Bijvoorbeeld ouders, leerkrachten of intern begeleiders of mensen die betrokken zijn bij zorg en ondersteuning van kinderen met een beperking. Probeer in die gesprekken steeds helderder te krijgen:

 • Waarom wil je dit doen? (Wat levert het op ten opzichte van de huidige situatie?)
 • Voor welke doelgroep zou je het initiatief willen starten?
 • Waar zou je het willen organiseren?
 • Wat en wie heb je nodig om dit initiatief op te zetten?

Bespreek je ideeën en schrijf belangrijke elementen uit die gesprekken op.  Dit zijn de bouwstenen voor je projectplan, waarin je beschrijft hoe je het Samen naar School-initiatief voor je ziet.

Zo’n projectplan begint bij het onder woorden brengen van je drijfveren: Waar staat je initiatief eigenlijk voor? Wat vinden jullie belangrijk? Wat wil je met het initiatief bereiken? Het antwoord op die vragen is belangrijk voor het formuleren, uitdragen en doorleven van missie en visie en het opstellen van concrete doelen.
Als je concrete voorbeelden wilt lezen van statuten van Samen-naar-schoolklassen, dan kun je contact opnemen met het Expertisecentrum Samen naar School.

Doelgroep bepalen

Wie is er straks welkom in jouw klas en waarom? Dat heeft deels te maken met wat er al is aan aanbod van voorzieningen. Voor kinderen met ernstige beperkingen zijn er ook kinderdagcentra (KDC’s) of soms speciale klassen in speciale scholen (onderwijszorggroepen). Een Samen naar school-initiatief onderscheidt zich van een kinderdagcentrum en andere dagbestedingsgroepen door de plek in een reguliere buurtschool, de kleinschalige organisatie, de hoge bezetting, het onderwijs met zorg op maat, de individuele leerprogramma’s, de dagelijkse contacten met de leerlingen van de school, de mogelijkheid van hen te leren vice versa. Een Samen naar school-initiatief biedt ook een plek aan de kinderen die thuiszitten omdat ze nergens terecht kunnen, een plek waar zij kunnen leren in een inclusieve omgeving. Zoek uit hoeveel kinderen in jouw gemeente naar een kinderdagcentrum gaan en mogelijk geïnteresseerd zijn in de Samen-naar-schoolklas.

Ook geldt de vraag:
Richt je je op een specifieke doelgroep, zoals bijvoorbeeld kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand? Of kinderen met ernstig meervoudige beperkingen? Of kies je voor een brede doelgroep en staat de klas open voor alle kinderen die van de Samen-naar-schoolklas kunnen profiteren? Als je inclusief wilt zijn, kies je ervoor om alle kinderen toe te laten en zoek je vervolgens de deskundigheid die daarvoor nodig is.  De deskundigheid die je wilt gaan inzetten bepaal je ook op basis van de vraag van ouders. De Sectorraad GO heeft een doelgroepenmodel basisonderwijs ontwikkeld dat je helpt om de ondersteuningsbehoefte te bepalen per kind. Het model vind je hier en de handleiding vind je hier.
Ook het Expertisecentrum Samen naar School heeft een doelgroepanalyse beschikbaar, plus voorbeelden hoe bestaande Samen-naar-schoolklassen hun doelgroepen hebben bepaald.

Missie

Een missie gaat om wat jullie zien als het belangrijkste bestaansrecht van het Samen naar school-initiatief.  Voor het formuleren van je missie kun de volgende vragen gebruiken:

 • Waartoe en waarom bestaat ons initiatief?
 • Wat is onze identiteit?
 • Wat is onze bestaansreden?
 • Wat is onze primaire functie?
 • Wat is ons ultieme hoofddoel?
 • Voor wie bestaan we?
 • Wie zijn onze voornaamste belanghebbenden?
 • In welke fundamentele behoefte wordt door ons voorzien?

Visie

Een visie beschrijft jouw ideale situatie. Het is het bewustzijn van wat je écht belangrijk vindt, vertaald in een concreet beeld van wat je wil bereiken. Je visie komt van binnenuit en je kan je er met hart en ziel voor inzetten.
Een inspirerende visie is:

 • creatief
 • toekomstgericht
 • te vertalen in gedrag en beleid
 • specifiek voor jouw klas
 • inspirerend, met inhoudelijke keuzes
 • positief geformuleerd (wees niet negatief over anderen, maar geef aan wat je zelf wilt)
 • gericht op vernieuwing en inclusie.

Elementen binnen je visie kunnen zijn:

 • Kinderen met een beperking hebben recht op ontwikkeling en gelijke kansen. Zie hiervoor ook het Kinderrechtenkader
 • Alle kinderen kunnen leren
 • Als kinderen met en zonder beperking samen opgroeien, bereidt het hen voor op een samenleving voor iedereen
 • Door met elkaar op te groeien leren kinderen met en zonder beperking elkaar kennen en begrijpen, wat goed is voor de ontwikkeling van alle betrokken kinderen
 • Kinderen leren van kinderen

Doelen

Doelen vormen de basis onder je plannen. Ze zijn het fundament. De doelen van de Samen naar school-initiatief worden vaak als volgt weergegeven:

 • Het bieden van een kwalitatief goede en individueel afgestemde leer- en ontwikkelingsstimulatie aan kinderen met (ernstig) (meervoudige) beperkingen.
 • Het mogelijk maken dat ook kinderen met een (ernstige) beperking ingeschreven kunnen worden op een school en (op maat) onderwijs kunnen ontvangen.
 • Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder beperkingen.
 • Het stimuleren van een omgeving waarin diversiteit vanzelfsprekend is en wordt gezien als kracht en inspiratiebron.
 • Het meewerken aan (de ontwikkeling van) methodes gericht op goede ontwikkelingsstimulatie en leren van mensen met (meervoudige) beperkingen