Kies een scenario voor inrichting

Voor het starten van een Samen naar school-initiatief zijn er twee scenario’s mogelijk, kies er één:

De reguliere school geeft, in samenwerking met een initiatiefgroep van bijvoorbeeld ouders, zelf vorm en inhoud aan een Samen naar school-initiatief. Voor de kinderen die het betreft maakt het schoolbestuur met het samenwerkingsverband, gemeente(n) en zorgkantoor afspraken over de samenstelling van een integraal onderwijs-zorgarrangement. Uitgangspunt daarbij is dat de kinderen staan ingeschreven op de reguliere school. In overleg met het samenwerkingsverband wordt budget ter beschikking gesteld om het onderwijs aan deze kinderen te kunnen verzorgen. Dit bedrag is in de praktijk altijd afhankelijk van de daadwerkelijke (onderwijs)ondersteunings-behoeften van de (groep) kinderen.

  • Scenario 2: Samen naar school inrichten als een nevenvestiging van een school voor speciaal onderwijs, binnen de reguliere basisschool.

Een school voor gespecialiseerd onderwijs gaat de samenwerking aan met een reguliere school door binnen de muren van de reguliere school een nevenvestiging van de SO-school op te richten. Het samenwerkingsverband geeft voor de kinderen een Toelaatbaarheidsverklaring (tlv) af. In overleg met de betreffende gemeente(n) en het zorgkantoor wordt op school de juiste combinatie van onderwijs en zorg ingericht onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de school voor speciaal onderwijs. De kinderen uit het Samen naar school-initiatief staan ook op de school voor gespecialiseerd onderwijs ingeschreven.

Samen naar school als integraal onderwijs-zorgarrangement

Een Samen-naar-schoolklas in een reguliere school krijgt niet vanzelfsprekend volledige financiering vanuit onderwijs. Om basisbekostiging te krijgen is inschrijving van de kinderen op school nodig. Daarnaast is per kind met een beperking aanvullende onderwijsondersteuning beschikbaar. Een samenwerkingsverband kan bijvoorbeeld aanvullende ondersteuningsbudgetten beschikbaar stellen ter waarde van de TLV-budgetten die het kind zou krijgen als het naar gespecialiseerd onderwijs zou gaan.
De zorg wordt gefinancierd uit ofwel de Jeugdwet ofwel de Wet Langdurige Zorg, soms ook de zorgverzekering. Zorg moet altijd worden aangevraagd door ouders. Het gaat om individuele indicaties.
In de praktijk is het handig om afspraken te maken over de afstemming van onderwijsondersteuning en zorgondersteuning. Per kind kan een integraal onderwijs-zorgarrangement tot stand komen. Ook is het mogelijk om voor het Samen naar school-initiatief een integraal onderwijszorgarrangement af te spreken., Zo’n integraal arrangement moet wel altijd genoeg zijn om de soms intensieve zorgbehoefte van alle kinderen voluit te kunnen garanderen.
Ouders kunnen hulp bij het regelen van een zorgindicatie goed gebruiken. De bestaande systematiek gaat vaak uit van ofwel zorgondersteuning ofwel onderwijs ondersteuning, maar voor deze categorie kinderen is altijd een combinatie nodig. Ouders die een indicatie moeten regelen worden soms heen en weer gestuurd door instanties. Neem contact op met het Expertisecentrum over hulp bij het indiceren van zorg en de afstemming met onderwijs.

Oprichten van een nevenvestiging (V)SO

Een schoolbestuur van een speciale school kan een nevenvestiging inrichten. Voorwaarde daarvoor is dat het daarover overeenstemming heeft bereikt met:

  • Het samenwerkingsverband waar de nevenvestiging wordt gevestigd;
  • De gemeente waar de nevenvestiging wordt gevestigd.

In het geval van Samen naar school komt daar de medewerking van het reguliere schoolbestuur nog bij, omdat de nevenvestiging immers wordt ingericht in het schoolgebouw van de reguliere basisschool.
Het schoolbestuur moet voor 1 februari een aanvraag indienen bij DUO en daarbij aantonen dat het beschikt over de instemming van het samenwerkingsverband en de gemeente.
OCW beslist voor 1 april daaropvolgend op het verzoek van het schoolbestuur. Als OCW de bekostiging van de nevenvestiging goedkeurt start de bekostiging op 1 augustus daaropvolgend.